Článok II. Vymedzenie základných pojmov

13

jan
2018

Článok II. Vymedzenie základných pojmov

Uverejnil: Sili Tours/ 0

Na účely týchto „Všeobecných podmienok“ sa rozumie:
a)
Cestovnou kanceláriou je CK SILI TOURS, so sídlom č. d. 138, 951 02, Dolné Obdokovce, zapísaná
na Živnostenskom úrade, IČO: 48097161, ktorá je fyzickou osobou podnikajúcou na základe

živnostenského oprávnenia a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky v oblasti cestovného ruchu.
b)
Sprievodca v cestovnom ruchu je fyzická osoba, ktorá sprevádza „Objednávateľov“ a podáva v
dohodnutom jazyku výklad o kultúrnom a prírodnom dedičstve a má odbornú spôsobilosť, na ktorú
má osvedčenie o získanom vzdelaní.
c)
„Objednávateľom“ je fyzická alebo právnická osoba (v mene neplnoletej fyzickej osoby je
oprávnený uzatvoriť Zmluvu o zájazde jej zákonný zástupca, v mene právnickej osoby môže zmluvu
o zájazde okrem osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby uzatvoriť aj splnomocnený
zástupca), ktorá uzatvorí s CK SILI TOURS “Zmluvu o obstaraní zájazdu“, v ktorej prospech sa
takáto zmluva uzatvorila (spolucestujúci), alebo osoba, na ktorú sa zájazd previedla v súlade s
príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
d)
Zmluvou o obstaraní zájazde je zmluva o obstaraní zájazdu, uzavretá medzi CK SILI TOURS a
„Objednávateľom“ v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o cestovných kanceláriách a
Občianskeho zákonníka, ktorá má zákonom stanovené náležitosti.
e)
Službami sa rozumejú služby a produkty CK SILI TOURS iné než zájazdy, ktoré nie sú
„Objednávateľovi poskytované ako súčasť zájazdu. Služby poskytuje CK SILI TOURS na základe
osobitnej objednávky, resp. samostatnej zmluvy o poskytnutí služby, ktorá bude podľa povahy služby
zmluvou o obstaraní veci alebo inou vhodnou zmluvou uzavretou v súlade s Občianskym
zákonníkom. Ak nie je ďalej uvedené inak, primerane sa na zmluvu o poskytnutí služby vzťahujú
ustanovenia o „Zmluve o obstaraní zájazdu“.