Článok I. Úvodné ustanovenia

12

jan
2018

Článok I. Úvodné ustanovenia

Uverejnil: Sili Tours/ 0

1.
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch (ďalej len „Všeobecné podmienky”) cestovnej
kancelárie Silvester Gyepes – SILI TOURS (ďalej len CK SILI TOURS) sú platné a účinné pre
všetky zájazdy, produkty alebo služby cestovného ruchu poskytované a obstarávané priamo CK SILI
TOURS a sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou „Zmluvy o obstaraní zájazdu“, ktorú CK SILI
TOURS uzatvára s „Objednávateľom“ vo vlastnom mene. Tieto „Všeobecné podmienky“ sú platné
aj pre zájazdy a iné produkty a služby cestovného ruchu iného poskytovateľa, ktoré CK SILI TOURS
sprostredkováva, ak tak určil poskytovateľ služieb, a ak o tom bol „Objednávateľ“ v súvislosti so
sprostredkovaným zájazdom alebo službou informovaný.

2.
CK SILI TOURS v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti:
a)
organizuje, ponúka, predáva zájazdy a uzatvára „Zmluvu o obstaraní zájazdu“ (ďalej len „Zmluva o
zájazde“ alebo „Zmluva“).
b)
poskytuje činnosť sprievodcu v cestovnom ruchu.