Článok IV. Cena a platobné podmienky

13

jan
2018

Článok IV. Cena a platobné podmienky

Uverejnil: Sili Tours/ 0

Cenou sa rozumie cena za zájazd, službu alebo služby dohodnuté v „Zmluve o obstaraní zájazdu“.
Cena je vždy uvedená v mene „euro“.

CK SILI TOURS je oprávnená jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu zájazdu len v prípade, ak
došlo:
a)
k zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
b)
k zvýšeniu platieb spojených s dopravou,
c)
k zmene kurzu národnej meny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, ak k
tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

1.
Písomné oznámenie o jednostrannom zvýšení ceny zájazdu musí CK SILI TOURS
„Objednávateľovi“ odoslať poštou alebo prostredníctvom elektronickej pošty najneskôr 21 dní pred
začatím zájazdu, inak CK SILI TOURS nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.
Zvýšenie ceny je splatné do 10 dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia „Objednávateľovi“.

2.
Ak nie je v „Zmluve o obstaraní zájazdu“ dohodnuté inak, do ceny zájazdu služieb nie je zahrnuté
cestovné poistenie, letiskové, či iné súvisiace poplatky.

3.
Na poskytnutie zľavy z ceny zájazdu, (ďalej len „Zľavy“) nemá „Objednávateľ“ právny nárok, o jej
uplatnení rozhoduje vždy jednostranne CK SILI TOURS vo forme verejného prísľubu adresovanému
bližšie neobmedzenému počtu osôb alebo vo forme individuálne písomne poskytnutej zľavy. Zľavy
nie je možné žiadnym spôsobom kombinovať a je možné uplatnenie len jednej z nich.

4.
CK SILI TOURS má právo na zaplatenie ceny za zájazd alebo službu pred ich poskytnutím.
„Objednávateľ“ je povinný zaplatiť cenu za zájazd, službu v čase a spôsobom dohodnutým v
príslušnej písomnej zmluve najneskôr však pred ich poskytnutím zo strany CK SILI TOURS.
Cena za zájazd alebo službu môže byť zaplatená prostredníctvom vouchera zakúpenom na
príslušnom zľavovom portáli alebo za základe platobných pokynov vopred poskytnutých od CK SILI
TOURS.

5.
Úhrady za poskytnuté produkty a služby cestovného ruchu je možné vykonať bankovým prevodom
alebo vkladom na účet CK SILI TOURS. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania ceny v
príslušnej výške na účet CK SILI TOURS, pričom „Objednávateľ“ v plnom rozsahu zodpovedá za
uvedenie správneho čísla účtu, konštantného, špecifického, variabilného symbolu a prípadných
poznámok určených CK SILI TOURS. V prípade, že nedôjde k priradeniu takejto úhrady
„Objednávateľa“ CK SILI TOURS z titulu nesprávneho uvedenia predmetných údajov
„Objednávateľom“ CK SILI TOURS nezodpovedá za vznik prípadnej škody.

6.
V prípade, ak nebude dohodnutá cena zaplatená zo strany „Objednávateľa“ riadne a včas, je CK SILI
TOURS oprávnená jednostranne odstúpiť od uzatvorenej „Zmluvy“ a „Objednávateľ“ sa zaväzuje
uhradiť CK SILI TOURS všetky náklady, ktorej jej vznikli v súvislosti s nesplnením si povinností
„Objednávateľa“.