Článok IX. Záverečné ustanovenia

13

jan
2018

Článok IX. Záverečné ustanovenia

Uverejnil: Sili Tours/ 0

1.
Tieto „Všeobecné podmienky“ sú platné a účinné pre účasť na všetkých zájazdoch alebo službách
usporiadaných alebo sprostredkovaných CK SILI TOURS a tvoria neoddeliteľnú súčasť „Zmluvy“,
ak nie je CK SILI TOURS v osobitných prípadoch určený alebo oboma zmluvnými stranami
„Zmluvy“ vopred písomne dojednaný iný rozsah vzájomných práv a povinností.

2.
Písomná forma oznámení zasielaných CK SILI TOURS „Objednávateľovi“ je zachovaná, ak sa
príslušné oznámenie zašle preukázateľným spôsobom prostredníctvom elektronickej pošty, poštou
alebo SMS správou podľa kontaktných údajov uvedených „Objednávateľom“ v „Zmluve
o obstaraní zájazdu“.

3.
Práva a povinnosti „Objednávateľa“ a CK SILI TOURS výslovne neupravené v týchto
„Všeobecných podmienkach“ sa riadia príslušnými ustanoveniami „Občianskeho zákonníka“ ako aj
ostatnými „všeobecne záväznými právnymi predpismi“.

4.
CK SILI TOURS je oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia „Objednávateľa“ kedykoľvek
zmeniť „Všeobecné podmienky“, pričom vo vzťahu k príslušnej „Zmluve“ platia tie „Všeobecné
podmienky“, ktoré boli platné a účinné v čase uzavretia „Zmluvy“.

5.
„Objednávateľ“ podpisom „Zmluvy“ potvrdzuje, že:
a)
bol oboznámený s obsahom týchto „Všeobecných podmienok“, rozumie im, súhlasí s nimi a nemá
žiadne otázky,
b)
nie je si vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde alebo službe.