Článok V. Práva a povinnosti „Objednávateľa“

13

jan
2018

Článok V. Práva a povinnosti „Objednávateľa“

Uverejnil: Sili Tours/ 0

1.
„Objednávateľ“ má právo najmä:
a)
na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutého, riadne a včas zaplateného zájazdu alebo služby,
b)
požadovať od CK SILI TOURS informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne
dohodnutého, riadne a včas zaplateného zájazdu alebo služby,
c)
byť v dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených lehotách
informovaný o všetkých prípadných zmenách týkajúcich sa zmluvne dohodnutého, riadne a včas
zaplateného zájazdu alebo služby,

d)
na ochranu osobných údajov CK SILI TOURS v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
e)
kedykoľvek odstúpiť od „Zmluvy“ v súlade s týmito „Všeobecnými podmienkami“,
f)
na reklamáciu nedostatkov poskytnutého zájazdu alebo služby a jej vybavenie v súlade s týmito
„Všeobecnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi“,
g)
písomne alebo elektronickou poštou oznámiť CK SILI TOURS pred začatím zájazdu alebo služby, že
zájazdu alebo služby sa namiesto „Objednávateľa“ zúčastní iná osoba, ktorej meno, priezvisko,
dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu a cestovného pasu,
e-mail a telefónne číslo uvedie v tomto oznámení. „Objednávateľ“ tak môže urobiť len v lehote do 24
hodín pred začatím zájazdu alebo služby inak jeho právo zanikne. Oznámenie musí obsahovať aj
vyhlásenie a podpis nového „Objednávateľa“, že súhlasí s uzatvorenou „Zmluvou“ a spĺňa všetky
dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo službe. Dňom doručenia oznámenia CK SILI TOURS
sa v ňom uvedená osoba stáva „Objednávateľom“. Pôvodný „Objednávateľ“ a nový „Objednávateľ“
spoločne a nerozdielne zodpovedajú za riadne a včasné zaplatenie ceny zájazdu alebo služby a
úhradu nákladov, ktoré CK SILI TOURS v súvislosti so zmenou „Objednávateľa“ vzniknú.

2.
K základným povinnostiam „Objednávateľa“ patrí najmä:
a)
poskytnúť CK SILI TOURS potrebnú súčinnosť k riadnemu obstaraniu a zabezpečeniu dohodnutého
zájazdu alebo služby,
b)
pravdivo a úplne uviesť všetky požadované údaje v príslušnej „Zmluve o obstaraní zájazdu“
uzavretej s CK SILI TOURS vrátane účasti cudzích štátnych príslušníkov,
c)
bez zbytočného odkladu oznámiť a preukázať zmeny poskytnutých údajov v zmysle Čl. V. ods. 2
písm. b) týchto Všeobecných podmienok a predložiť všetky doklady požadované CK SILI TOURS,
d)
povinnosť oznámiť CK SILI TOURS iné špecifické skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na účasť
„Objednávateľa“ na zájazde alebo službe,
e)

bez zbytočného odkladu oznamovať CK SILI TOURS svoje stanovisko k prípadným zmenám v
obsahu alebo rozsahu dohodnutého zájazdu alebo služby,
f)
zabezpečiť u detí, mladistvých a osôb, ktorých zdravotný alebo iný stav to vyžaduje, sprevádzanie a
dohľad plnoletej a spôsobilej osoby,
g)
riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu a prípadné ďalšie poplatky spojené so zájazdom alebo službou
a preukázať CK SILI TOURS ich zaplatenie dôveryhodným dokladom,
h)
dostaviť sa podľa pokynov CK SILI TOURS v určenom čase na určené miesto a riadne a včas
prevziať od CK SILI TOURS všetky doklady vystavené v súvislosti so zájazdom alebo službou,
i)
dostaviť sa v dohodnutý čas, v riadnom zdravotnom stave, v stave bez vplyvu alkoholu, omamných a
psychotropných, s požadovanými dokladmi na dohodnuté miesto nástupu na zájazd,
j)
mať u seba počas trvania zájazdu alebo poskytovania služby občiansky preukaz, cestovný pas alebo
iný doklad, ak sa v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov daného štátu vyžaduje,
k)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo by obmedziť, ohroziť alebo poškodiť iných účastníkov zájazdu
alebo služby
l)
počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí,
m)
v prípade použitia vlastného motorového vozidla riadne kontrolovať jeho technický stav a to pred
začiatkom, v priebehu a po ukončení jeho vedenia,
n)
po celý čas zájazdu alebo poskytovania služieb dodržiavať všetky colné, pasové, dopravné,
bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické a iné všeobecne záväzné právne predpisy príslušných štátov,
ktorými „Objednávateľ“ prechádza alebo do ktorých „Objednávateľ“ cestuje,
o)
dodržiavať ubytovací alebo návštevný poriadok, či iné pokyny ubytovacích alebo iných zariadení
alebo inštitúcií,
p)

splniť všetky očkovacie ako aj ďalšie povinnosti pri cestách do príslušných štátov, ktorými
„Objednávateľ“ prechádza alebo do ktorých „Objednávateľ“ cestuje a pre ktoré sú tieto povinnosti
stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi daného štátu,
q)
riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK SILI TOURS a dodržiavať
stanovený program,
r)
bezodkladne písomne oznámiť všetky zistené nedostatky priamo na mieste ich vzniku sprievodcovi,
delegátovi alebo inému určenému zástupcovi CK SILI TOURS a zároveň poskytnúť súčinnosť
potrebnú k ich odstráneniu. V prípade, že tak „Objednávateľ“ bezodkladne neurobí, dochádza k
zániku nárokov „Objednávateľa“.

3.
„Objednávateľ“ je ďalej povinný:
a)
oboznámiť všetky fyzické osoby, v prospech ktorých sa príslušná „Zmluva“ s CK SILI TOURS
uzavrela, s obsahom uvedenej „Zmluvy“ i ďalšími informáciami poskytnutými CK SILI TOURS, ako
aj o ich právach a povinnostiach vyplývajúcich z príslušnej „Zmluvy“, týchto „Všeobecných
podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov“,
b)
zabezpečiť, aby všetky fyzické osoby, v prospech ktorých sa príslušná „Zmluva“ uzavrela splnili
všetky povinnosti vyplývajúce z príslušnej „Zmluvy“, týchto „Všeobecných podmienok a všeobecne
záväzných právnych predpisov“.

4.
Ak výlučne v dôsledku nesplnenia alebo porušenia povinností určených v Čl. V. ods. 2 a ods. 3
týchto „Všeobecných podmienok“ „Objednávateľom“ alebo fyzickými osobami v prospech ktorých
sa príslušná „Zmluva“ s CK SILI TOURS uzavrela vznikne „Objednávateľovi“ alebo týmto
fyzickým osobám škoda, nie sú oprávnení požadovať ich náhradu od CK SILI TOURS v dôsledku
nesplnenia alebo porušenia uvedených povinností „Objednávateľom“ alebo týmto fyzickými osobami
vznikne škoda, je CK SILI TOURS oprávnená požadovať od „Objednávateľa“ alebo od týchto
fyzických osôb jej náhradu v plnom rozsahu. „Objednávateľ“ alebo takéto fyzické osoby sú povinné
nahradiť takúto škodu CK SILI TOURS v lehote 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o
jej výške.