Článok VI. Zmeny alebo zrušenie zájazdu alebo služby

13

jan
2018

Článok VI. Zmeny alebo zrušenie zájazdu alebo služby

Uverejnil: Sili Tours/ 0

1. Pred plnením príslušnej „Zmluvy“
a)
Pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré CK SILI TOURS bránia poskytnúť zájazd alebo službu podľa
dohodnutých podmienok, je povinná zabezpečiť zodpovedajúce zmeny (napr. programu, trasy, alebo
ceny) alebo ich zrušiť. Takéto zmeny je CK SILI TOURS povinná oznámiť „Objednávateľovi“ bez
zbytočného odkladu.
b)
„Objednávateľ“ má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny, alebo zálohy,
prípadne na prevod zaplatenej čiastky na úhradu ceny náhradného plnenia bez akýchkoľvek
zmluvných pokút:

– pri zrušení služieb CK SILI TOURS,
– pri závažnej zmene programu, trasy, miesta ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za služby; za
závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho objektu, pokiaľ je náhradný objekt rovnakej,
alebo vyššej kategórie, zmena poradia miest navštívených po trase, zmena príjazdovej alebo
odjazdovej trasy z dopravných, bezpečnostných alebo iných dôvodov.
c)
V prípade, že „Objednávateľ“ v lehote určenej, písomne neoznámi CK SILI TOURS svoje
rozhodnutie, má sa za to, že s navrhovanou zmenou „Zmluvy“ súhlasí. Ak so zmenami
„Objednávateľ“ nesúhlasí má „Objednávateľ“ právo odstúpiť od „Zmluvy“ bez zaplatenia zmluvných
pokút.

2. V priebehu plnenia príslušnej „Zmluvy“
a)
CK SILI TOURS je oprávnená vykonávať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb v
ich priebehu, pokiaľ z vážnych dôvodov nie je možné pôvodne dohodnutý program a služby dodržať.
V takomto prípade je CK SILI TOURS povinná:
– zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite pokiaľ možno zhodné, alebo podobné
pôvodným podmienkam, resp. zodpovedajúce charakteru služieb,
– vrátiť „Objednávateľovi“ zaplatenú cenu neposkytnutých služieb, za ktoré nebolo poskytnuté
náhradné plnenie,

– poskytnúť „Objednávateľovi“ zľavu z ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a neboli
poskytnuté v plnom rozsahu a kvalite
– v prípade, že CK SILI TOURS zabezpečí ako náhradné plnenie služby rovnakej, alebo vyššej
kvality (napr. ubytovanie v inom hoteli rovnakej, alebo vyššej triedy), sú ďalšie nároky
„Objednávateľa“ voči CK SILI TOURS vylúčené.
b)
CK SILI TOURS si vyhradzuje právo na zmenu vecného a časového programu z dôvodu zásahu
vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov, alebo mimoriadnych okolností (napr. neistá
bezpečnostná situácia, stávky, dopravné nehody, ako aj ďalšie okolnosti, ktoré CK SILI TOURS
nemohla ovplyvniť alebo predvídať) a nepreberá zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce zo zmeny
programu a celkovej ceny,
c)
Pri zájazdoch alebo službách, ktoré sa poskytujú najmä v zahraničí, sú prvý a posledný deň určené
predovšetkým k zabezpečeniu dopravy a transferov, preto „Objednávateľ“ nemá právo na reklamáciu
eventuálneho skrátenia takéhoto zájazdu alebo služby.