Článok VII. Odstúpenie od Zmluvy a zmluvné pokuty

13

jan
2018

Článok VII. Odstúpenie od Zmluvy a zmluvné pokuty

Uverejnil: Sili Tours/ 0

1.
CK SILI TOURS má právo odstúpiť od zmluvy najmä z dôvodu:

a)
zrušenia zájazdu alebo služby alebo z dôvodu porušenia povinností „Objednávateľom“, ktoré boli v
„Zmluve“, týchto „Všeobecných podmienkach“ dohodnuté,
b)
ak „Objednávateľ“ nezaplatí dohodnutú cenu včas a riadne,
c)
ak „Objednávateľ“ poruší povinnosti podľa Čl. V. ods. 2 a ods. 3 týchto „Všeobecných podmienok“,
d)
ak fyzické osoby, v prospech ktorých sa príslušná „Zmluva“ s CK SILI TOURS uzavrela, porušia
povinnosti podľa Čl. V. ods. 2 týchto „Všeobecných podmienok“,

e) ak „Objednávateľ“ alebo fyzické osoby, v prospech ktorých sa príslušná „Zmluva“ s CK SILI
TOURS uzavrela porušia iné povinnosti ustanovené „Zmluvou“ alebo týmito „Všeobecnými
podmienkami“ alebo „všeobecne záväznými právnymi predpismi“.

2.
CK SILI TOURS je povinná zaslať „Objednávateľovi“ na adresu uvedenú v „Zmluve“ písomné
oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodu. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú
dňom doručenia tohto oznámenia „Objednávateľovi“.

3.
„Objednávateľ“ má právo odstúpiť od „Zmluvy“ kedykoľvek pred nástupom na zájazd alebo
službu:
a)
bez udania dôvodu po zaplatení zmluvnej pokuty podľa Čl. VII. ods. 9 a ods. 10 týchto Všeobecných
podmienok,
b)
ak dôjde k porušeniu povinností CK SILI TOURS vyplývajúcich zo „Zmluvy“.

4.
Odstúpenie od Zmluvy musí „Objednávateľ“ urobiť písomnou formou a doručiť CK SILI TOURS
osobne alebo doporučeným listom adresovaným do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od „Zmluvy“
nastávajú dňom doručenia tohto oznámenia CK SILI TOURS.

5.
V prípade ak odstúpi „Objednávateľ“ od „Zmluvy“ z dôvodu podľa Čl. VII. ods. 3 písm. b)
Všeobecných podmienok, nie je povinný zaplatiť CK SILI TOURS zmluvnú pokutu.

6.
Ak „Objednávateľ“ odstúpi od “Zmluvy“ z dôvodu podľa Čl. VII. ods. 3 písm. a) Všeobecných
podmienok, z iného dôvodu alebo bez jeho uvedenia je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa Čl.
VII. ods. 9 a ods. 10 týchto „Všeobecných podmienok“.

7.
CK SILI TOURS je povinná vrátiť „Objednávateľovi“ po odpočítaní zmluvnej pokuty zostatok
uhradenej ceny podľa „Zmluvy“.

8.

V prípade, ak CK SILI TOURS odstúpi od „Zmluvy“ z dôvodu porušenia povinností zo strany
„Objednávateľa“, je „Objednávateľ“ povinný zaplatiť CK SILI TOURS zmluvnú pokutu vo výške
celkovej ceny zájazdu alebo služby.

9. Zmluvná pokuta sa vypočítava ako percentuálny podiel z celkovej ceny zájazdu alebo služby a v
závislosti od toho, aký je počet dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od „Zmluvy“
„Objednávateľom“ do dňa nástupu na zájazd alebo službu.

10. Výška zmluvnej pokuty je nasledovná:
a)
60 a viac ako 60 dní pred nástupom na zájazd alebo službu……………25 % z celkovej ceny zájazdu
alebo služby
b)
30 až 59 dní pred nástupom na zájazd alebo službu……………50 % z celkovej ceny zájazdu alebo
služby

c)
15 až 29 dní pred nástupom na zájazd alebo službu…………..80 % z celkovej ceny zájazdu alebo
služby

d)
14 a menej dní pred nástupom na zájazd alebo službu………………… 100 % z celkovej ceny
zájazdu alebo služby

11.
Ak „Objednávateľ“ nenastúpi na zájazd alebo službu bez predchádzajúceho písomného oznámenia o
odstúpení od „Zmluvy“, zmešká odchod alebo z dôvodu nesplnenia svojich povinností podľa
„Zmluvy“ alebo týchto „Všeobecných podmienok“, je povinný uhradiť bez zbytočného odkladu plnú
výšku celkovej ceny zájazdu alebo služby.