Článok VIII. Reklamačný poriadok

13

jan
2018

Článok VIII. Reklamačný poriadok

Uverejnil: Sili Tours/ 0

Zodpovednosť CK SILI TOURS za škodu

1.
V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutého zájazdu alebo služby je objektívne na nižšej ako
dohodnutej úrovni, vzniká „Objednávateľovi“ právo na odstránenie chybne poskytovanej služby.
Toto svoje právo je „Objednávateľ“ povinný uplatniť bezodkladne priamo u sprievodcu, delegáta
alebo iného určeného zástupcu CK SILI TOURS.

2.
Ak CK SILI TOURS nezabezpečí riadne a včas nápravu takto chybne poskytovanej služby, musí
„Objednávateľ“ uplatniť svoju reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 2 mesiacov od ukončenia
čerpania zájazdu alebo služby, alebo ak tieto služby neboli vôbec čerpané alebo poskytnuté od dňa,
kedy sa mali služby vyčerpať alebo poskytnúť podľa „Zmluvy o obstaraní zájazdu“, inak právo
zaniká. Na uznanie nárokov na odstránenie chybne poskytnutej služby „Objednávateľ“ predloží
písomný záznam podľa Čl. VIII. ods. 1 „Všeobecných podmienok“. V prípade oprávnenej
reklamácie má „Objednávateľ“ nárok na primeranú zľavu zo zaplatenej ceny služieb,
zodpovedajúcu rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.

3.
„Objednávateľ“ je povinný pri odstraňovaní nedostatkov namietanej služby alebo reklamácii
poskytovať sprievodcovi, delegátovi alebo inému určenému zástupcovi CK SILI TOURS
maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku
akejkoľvek škody alebo aby sa rozsah škody minimalizoval.

4. Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito „Všeobecnými podmienkami“ je CK SILI
TOURS povinná po prešetrení písomnou formou odpovedať a to najneskôr do 30 dní od doručenia
písomnej reklamácie „Objednávateľa“.

5.
CK SILI TOURS nezodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinností pri poskytovaní služieb
alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu sama alebo jej zmluvný partneri nezavinili, a škoda bola
spôsobená „Objednávateľom“ alebo inou osobou alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani
pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

6.

Ak nenastúpi „Objednávateľ“ alebo fyzická osoba v prospech, ktorej sa „Zmluva“ uzavrela na
zájazd alebo službu bez predchádzajúceho odstúpenia od „Zmluvy“ „Objednávateľom“ alebo počas
zájazdu alebo pobytu dobrovoľne nevyčerpá službu cestovného ruchu, nemá voči CK SILI TOURS
žiadne nároky. To isté platí v prípade, že „Objednávateľ“ alebo fyzická osoba v prospech, ktorej sa
„Zmluva“ uzavrela nemôže nastúpiť na zájazd alebo pobyt alebo vyčerpať službu cestovného ruchu
pre porušenie svojich povinností.

7.
Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie sú závislé na činnosti a postupe CK
SILI TOURS alebo okolnosti na strane „Objednávateľa“, v dôsledku ktorých „Objednávateľ“ úplne
alebo z časti nevyužije objednané, zaplatené zabezpečené služby, nevzniká „Objednávateľovi“
nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

8.
Ak v dôsledku porušenia alebo nesplnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi
predpismi platných a účinných v mieste pobytu bude „Objednávateľ“ alebo fyzická osoba v
prospech, ktorej sa „Zmluva“ uzavrela z krajiny alebo miesta pobytu vyhostený alebo bude voči
nemu uplatnené iné preventívne alebo sankčné opatrenie, nemá voči CK SILI TOURS právo na
náhradu akejkoľvek škody, nákladov alebo inej ujmy, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.