Sili Tours - logo
Košík
Produkt bol pridaný Produkt bol aktualizovaný Produkt bol odstránený Požadované množstvo nie je dostupné Zadali ste nesprávne množstvo

Žiadne produkty v košíku.

0.00

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

 

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej v skratke len „VZP”) cestovnej kancelárie Silvester Gyepes - SILI TOURS (ďalej len „CK SILI TOURS“) sú platné a účinné pre všetky zájazdy, produkty alebo služby cestovného ruchu poskytované a obstarávané priamo CK SILI TOURS a sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde, ktorú CK SILI TOURS uzatvára s Cestujúcim vo vlastnom mene.

2. CK SILI TOURS v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti:

a) organizuje, ponúka, predáva zájazdy a uzatvára zmluvy o zájazde,

Čl. II. Vymedzenie základných pojmov

Na účely týchto „VZP“:

a) „Cestovnou kanceláriou“ je podnikateľský subjekt s obchodným menom: Silvester Gyepes SILI TOURS, s miestom podnikania 951 02 Dolné Obdokovce č. 138, IČO: 48 097 161, zapísaný Okresným úradom Nitra, odbor živnostenského podnikania v živnostenskom registri pod č. 430-46846, ktorý je fyzickou osobou podnikajúcou na základe živnostenského oprávnenia a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v oblasti cestovného ruchu (ďalej ako „CK SILI TOURS“).

b) „Cestujúcim“ je fyzická, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo zmluvy tvoriace spojené služby cestovného ruchu alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu (ďalej ako „Cestujúci“).

c) „Predajným miesto“ je prevádzkareň alebo iný priestor, kde CK SILI TOURS alebo CK SILI TOURS splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán. Zmluvné strany berú na vedomie, že za Zmluvu o zájazde uzatvorenú na Predajnom mieste sa považuje aj zmluva uzatvorená online cez webovú stránku CK SILI TOURS, ako aj zmluva uzatvorená (zasielaná) cez elektronickú poštu (e-mail), ktorú skutočnosť bez výhrad akceptujú.

d) „Trvalým nosičom“ prostriedok, ktorý umožňuje Cestujúcemu alebo CK SILI TOURS uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača,

e) „Zákonným zástupcom“ je rodič (otec, matka), alebo ním poverená osoba vo veku 18 a viac rokov, ktorá je počas zájazdu povinná dozerať na bezpečnosť a zdravie dieťaťa (osoba mladšia ako 18 rokov) a ktorá je zároveň Cestujúcim.

f) „Zákonom“ - Zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“).

g) „Zmluvou o zájazde“ je zmluva uzatvorená medzi CK SILI TOURS a Cestujúcim v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o zájazdoch, ktorou sa CK SILI TOURS zaväzuje, že za dohodnutú cenu Cestujúcemu obstará zájazd, a cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu zájazdu. Ak sa zájazd poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu, zmluvu o zájazde tvoria všetky zmluvy, ktoré sa vzťahujú na služby cestovného ruchu v rámci zájazdu (ďalej ako „Zmluvao zájazde“ alebo iba „Zmluva“).

Čl. III. Zmluva o zájazde

1. Zájazd alebo službu cestovného ruchu si Cestujúci môže objednať v CK SILI TOURS osobne, telefonicky, online na webovej stránke CK SILI TOURS alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom). Pri telefonickej alebo e-mailovej objednávke zájazdu alebo služby cestovného ruchu CK SILI TOURS zašle Cestujúcemu informácie podľa ust. § 14 Zákona týkajúce sa objednaného zájazdu alebo služby formulárom štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, vrátane písomnej Zmluvy o zájazde, a to do troch pracovných dní od obdržania objednávky, alebo v rovnakej lehote objednávku odmietne. Telefonická a e-mailová objednávka je pre Cestujúceho záväzná a Cestujúci môže objednávku odvolať iba ak prejav vôle odvolať objednávku je doručený CK SILI TOURS pred tým, ako CK SILI TOURS zašle Cestujúcemu písomnú Zmluvu o zájazde. Zaslanie Zmluvy o zájazde Cestujúcemu sa považuje za akceptáciu
objednávky zo strany CK SILI TOURS. Akceptáciou objednávky zo strany CK SILI TOURS dochádza k uzatvoreniu Zmluvy o zájazde s podmienkami uvedenými v písomnej Zmluve o zájazde, s čím Cestujúci bez výhrad súhlasí. V prípade objednania (zakúpenia) zájazdu alebo služby cestovného ruchu online cez webovú stránku CK SILI TOURS dochádza k uzatvoreniu Zmluvy o zájazde už samotným odoslaním objednávky (zakúpením) cez webovú stránku CK SILI TOURS.

2. Zmluva o zájazde vzniká medzi CK SILI TOURS a Cestujúcim na základe riadne vyplnenej a podpísanej Zmluvy o zájazde potvrdenej CK SILI TOURS alebo inou CK SILI TOURS splnomocnenou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby CK SILI TOURS. Za riadne vyplnenú a podpísanú Zmluvu o zájazde Cestujúcim v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná Zmluva o zájazde jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom.

3. Osoba, ktorá koná za Cestujúceho, alebo ako Cestujúci, podpisom zmluvy o zájazde potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnená v mene Cestujúceho uzatvoriť Zmluvu o zájazde a že v prípade uzatvorenia Zmluvy v prospech inej osoby táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Takáto osoba prehlasuje, že disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov tejto osoby a že ju informovala o podmienkach spracúvania podľa tejto zmluvy o zájazde.

4. Súčasťou Zmluvy o zájazde sú všetky písomne doklady a informácie, ktoré Cestujúci od CK SILI TOURS obdržal alebo na základe ktorých Cestujúci uzatvorí Zmluvu o zájazde, a to najmä formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, ponukový list, informácie na webovom sídle CK SILI TOURS, všeobecné informácie a písomné pokyny k zájazdu, alebo k objednaným službám cestovného ruchu.

Čl. IV. Cena, zmena ceny a platobné podmienky

1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si Cestujúci objednal, alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) sa rozumie cena celkom a je uvedená v Zmluve o zájazde.

2. Zo zliav, poskytovaných CK SILI TOURS má Cestujúci nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, za splnenia podmienok stanovených CK SILI TOURS. Cestujúci si musí nárok na zľavu uplatniť pri vzniku zmluvného vzťahu, inak jeho nárok na poskytnutie zľavy zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia a Cestujúci si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s CK SILI TOURS inak. Zľavy sa vzťahujú na základnú cenníkovú cenu zájazdu a nevzťahujú sa na akékoľvek príplatky, ak v podmienkach, za ktorých sa zľava poskytuje, nie je výslovne uvedené inak. Zmluvné strany berú na vedomie, že do ceny zájazdu môžu byť ešte dodatočne zahrnuté náklady a poplatky, ktoré nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde a na ktoré bol Cestujúci vopred upozornený v súlade so zákonom. Pri poskytovaní zliav a špeciálnych cien pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.

3. CK SILI TOURS si vyhradzuje právo poskytnúť Cestujúcemu individuálnu zľavu z ceny zájazdu. O poskytnutí individuálnej zľavy z ceny zájazdu rozhoduje CK SILI TOURS a Cestujúci nemá na individuálnu zľavu právny nárok.

4. Právo účasti na zájazde, resp. právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká Cestujúcemu až zaplatením celkovej ceny zájazdu, resp. zabezpečovaných služieb v plnej výške (vrátane zvýšenia ceny zájazdu podľa odseku 7 tohto článku) a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.

5. Cena zájazdu je splatná v termíne dohodnutom v Zmluve o zájazde. Ak v Zmluve o zájazde nie je výslovne dohodnutý termín splatnosti ceny zájazdu, ako aj v prípade, ak sa Zmluva o zájazde uzatvára v lehote kratšej ako 30 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb, je Cestujúci povinný zaplatiť 100% ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.

6. Za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na bankový účet CK SILI TOURS.

7. Zmluvné strany sa v súlade so Zákonom dohodli, že CK SILI TOURS je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:

a) ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcich zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie, pričom v tomto prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia ceny prepravy pri porovnaní ceny prepravy pri uzavretí Zmluvy o zájazde s cenami prepravy platnými ku dňu začatia prepravy,

b) výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, pričom v tomto prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia týchto daní a poplatkov pri porovnaní výšky týchto daní a poplatkov pri uzavretí Zmluvy o zájazde s výškou týchto daní a poplatkov platnými ku dňu začatia zájazdu,

c) výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu, pričom v tomto prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu posilnenia kurzu takejto meny voči EURu pri porovnaní hodnoty tohto kurzu pri uzavretí Zmluvy o zájazde s hodnotou tohto kurzu platnými ku dňu začatia zájazdu.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že Cestujúci ma právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v odseku 7 tohto článku, ku ktorému došlo od uzatvorenia Zmluvy o zájazde do začatia zájazdu.

9. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom nosiči v zmysle Zákona spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť Cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak CK SILI TOURS nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Cestujúci je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je CK SILI TOURS oprávnená postupovať podľa odseku 4 tohto článku, resp. článku VIII ods. 2, bod 2.2. text pod písm. e) týchto VZP.

10. V prípade, ak zvýšenie ceny zájazdu podľa tohto odseku 7 tohto článku prekročí 8% celkovej ceny zájazdu, zmluvné strany budú postupovať podľa článku VII ods. 2 týchto VZP.

11. CK SILI TOURS nie je povinná vrátiť zaplatenú cenu zájazdu, ak sa Cestujúci nezúčastní zájazdu z dôvodov, za ktoré nezodpovedá CK SILI TOURS.

Čl. V. Práva a povinnosti Cestujúceho

1. K základným právam Cestujúceho patrí:

a) právo na riadne poskytnutie úplne a včas zaplateného zájazdu, príp. služieb cestovného ruchu, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve o zájazde,

b) právo na riadne poskytnutie informácií týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb, ktoré sú CK SILI TOURS známe, ak bola riadne a včas zaplatená cena zájazdu

c) byť informovaný v dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených lehotách o všetkých prípadných zmenách týkajúcich sa zmluvne dohodnutého a riadne a včas zaplateného zájazdu alebo služby

b) právo odstúpiť od Zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím zájazdu, a to za podmienok uvedených v článku VIII týchto VZP

e) pred začatím zájazdu môže Cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť CK SILI TOURS, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena cestujúceho je voči cestovnej kancelárii účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde doručené CK SILI TOURS v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu. Dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich CK SILI TOURS informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa prvej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli CK SILI TOURS v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. CK SILI TOURS je povinná novému cestujúcemu preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. Súhlas nového cestujúceho podľa tohto písm. musí obsahovať bezvýhradný súhlas s uzatvorenou Zmluvou o zájazde a prehlásenie, že nový Cestujúci spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. V prípade, ak cena zájazdu nebude pôvodným Cestujúcim, resp. novým cestujúcim, zaplatená riadne a včas, je CK SILI TOURS oprávnená postupovať podľa článku IV ods. 4
týchto VZP.

f) právo na reklamáciu nedostatkov poskytnutého zájazdu alebo objednanej služby podľa článku IX. týchto VZP

g) právo na kontakt (meno, adresu, elektronickú adresu a telefonický kontakt, prípadne faxový kontakt) na povereného zodpovedného zástupcu CK SILI TOURS alebo iného subjektu, prostredníctvom ktorého sa cestujúci môže rýchlo kontaktovať s cestovnou kanceláriou a účinne s ňou komunikovať, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak porušenie zmluvy o zájazde zistí počas poskytovania zájazdu

h) na ochranu osobných údajov zo strany CK SILI TOURS v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

i) právo na obdržanie dokladu o uzavretí zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadcu CK SILI TOURS.

2. Cestujúci je povinný najmä:

a) poskytnúť CK SILI TOURS potrebnú súčinnosť k riadnemu obstaraniu a zabezpečeniu objednaného zájazdu alebo služby, a to najmä pravdivo a úplne uviesť údaje pre účely Zmluvy o zájazde, ako aj ďalšie údaje požadované CK SILI TOURS, ktoré sú potrebné pre riadne obstaranie a zabezpečenie objednaného zájazdu alebo služby, predložiť všetky príslušné doklady a dokumenty, ktorými je poskytnutie zájazdu alebo služby podmienené. V prípade riadneho nesplnenia tejto povinnosti je Cestujúci povinný uhradiť CK SILI TOURS všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych alebo neúplných údajov, resp. nepredložením príslušných dokladov a dokumentov CK SILI TOURS vznikla.

b) bez zbytočného odkladu oznámiť a hodnoverným spôsobom preukázať CK SILI TOURS zmeny poskytnutých údajov, resp. dokladov podľa písm. a) tohto odseku VZP

c) vopred oznámiť CK SILI TOURS účasť na zájazde, alebo čerpanie objednaných služieb osobou, ktorá nie je štátnym príslušníkom SR. V prípade porušenia tejto povinnosti CK SILI TOURS nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo poskytnutie objednaných služieb týmto osobám. Osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi inej krajiny ako je SR zodpovedajú osobne za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, devízových, azylových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené.

d) oznámiť CK SILI TOURS iné špecifické skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na riadnu a bezproblémovú účasť Cestujúceho na zájazde alebo na riadne a bezproblémové čerpanie služby Cestujúcim (napr. zdravotné obmedzenia Cestujúceho, potrebu osobitných zdravotných, resp. technických pomôcok a pod.)

e) zabezpečiť u maloletých detí a osôb, ktorých zdravotný alebo iný stav to vyžaduje, sprevádzanie a dohľad plnoletej, spôsobilej a oprávnenej osoby. Cestujúci, ktorý uzatvoril Zmluvu o zájazde v mene (v prospech) maloletého dieťaťa ako Cestujúceho nesie výlučnú zodpovednosť za to, že maloletý Cestujúci má platný cestovný doklad (pas), ako aj za to, že maloletý cestujúci je spĺňa všetky podmienky účasti na Zájazde v súlade s platnými právnymi predpismi jednotlivých štátov, cez ktoré sa uskutočňuje preprava, resp. ktorých sa zájazd týka (najmä, že osoba, ktorá sprevádza maloletého Cestujúceho disponuje potrebným súhlasom zákonných zástupcov maloletého na účasť na zájazde a pod.).

f) riadne a včas zaplatiť celkovú cenu za objednaný zájazd a služby súvisiace so zájazdom podľa článku IV. týchto VZP a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť CK SILI TOURS hodnoverným dokladom.

g) v prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadom zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť CK SILI TOURS bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote svoje stanovisko

h) dostaviť sa podľa pokynov CK SILI TOURS v určenom čase na určené miesto a riadne a včas prevziať od CK SILI TOURS všetky doklady potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených, ak sa také doklady odovzdávajú Cestujúcemu pred začatím zájazdu,

i) dostaviť sa v stanovený čas riadne (t.j. v stave bez vplyvu alkoholu, omamných a psychotropných látok a pod.), s príslušnými dokladmi potrebnými na riadne čerpanie objednaných služieb na dohodnuté miesto nástupu na zájazd. Cestujúci je povinný rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy ako aj podrobiť sa pokynom personálu na palube dopravného prostriedku, rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz požívania alkoholických nápojov a zákaz požívania omamných a psychotropných látok na palube dopravného prostriedku, nesprávať sa agresívne a obťažujúco voči spolucestujúcim, resp. personálu dopravného prostriedku a pod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete môže byť Cestujúci vylúčený z prepravy a je vylúčená akákoľvek zodpovednosť CK SILI TOURS za neúčasť cestujúceho na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb, ktorú skutočnosť Cestujúci berie na vedomie a bez výhrad s ňou súhlasí.

j) mať u seba počas celej doby trvania zájazdu alebo čerpania služby platný cestovný doklad (občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad) prípadne vízum, ak sa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov daného štátu vyžaduje. Cestujúci nesie výlučnú zodpovednosť za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, dopravných, zdravotných, bezpečnostných, hygienických a ďalších predpisov platných v Slovenskej republike, ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí platných v krajine, do ktorej cestuje, resp. cez ktorú prechádza.

k) počas celej doby trvania zájazdu a pri čerpaní jednotlivých služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CK SILI TOURS alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, ako aj pokynmi a internými predpismi priamych poskytovateľov služieb (napr. ubytovacím poriadkom, návštevným poriadkom a pod.) a tieto je povinný dodržiavať.

l) počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a na životnom prostredí. Cestujúci je povinný udržiavať miesto, ktoré mu bolo v dopravnom prostriedku podľa zasadacieho poriadku pridelené, v čistote a v stave, v akom sa nachádzalo v čase začatia prepravy, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Na začiatku prepravy je Cestujúci povinný riadne prezrieť miesto, ktoré mu bolo priradené a prípadne jeho poškodenie, zničenie či iné vady bezodkladne oznámiť zástupcovi CK SILI TOURS, resp. personálu dopravného prostriedku. Cestujúci zodpovedá za technický stav (poškodenie, zničenie a pod.) miesta, ktoré mu bolo podľa zasadacieho poriadku v dopravnom
prostriedku pridelené, ibaže preukáže, že škodu nezavinil. Cestujúci nesie výlučnú zodpovednosť a zaväzuje sa v plnom rozsahu uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe či poskytovateľovi služieb spôsobil.

m) splniť všetky očkovacie ako aj ďalšie povinnosti pri cestách do príslušných štátov, ktorými Cestujúci prechádza alebo do ktorých Cestujúci cestuje a pre ktoré sú tieto povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi daného štátu,

n) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK SILI TOURS a dodržiavať stanovený program zájazdu. V prípade ich porušenia, pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb alebo pri obťažovaní ostatných cestujúcich nevhodným správaním je CK SILI TOURS oprávnená odoprieť Cestujúcemu ich poskytnutie, čím Cestujúci stráca právo na tieto ako i na ďalšie služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu, ktorú skutočnosť Cestujúci berie na vedomie a bez výhrad s ňou súhlasí.

Čl. VI. Práva a povinnosti CK SILI TOURS

1. CK SILI TOURS je povinná:

a) písomne poveriť zástupcu, na ktorého sa môže cestujúci v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie cestujúceho počas zájazdu a oznámiť cestujúcemu kontakt na tohto zástupcu.

b) v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zájazdu poskytnúť cestujúcemu potvrdenia, poukážky, cestovné lístky, vstupenky, informácie o plánovaných časoch odchodu alebo o termíne na odbavenie, ako aj plánovaných časoch zastávok, dopravných spojení a príchodu na cieľové miesto alebo miesta, a to ich zaslaním na adresu cestujúceho uvedenú v zmluve o zájazde, alebo iným spôsobom dohodnutým s CK SILI TOURS. Informácie a pokyny na zájazd sa doručujú len jednému cestujúcemu zo zmluvy o zájazde, ktorý je povinný informovať všetkých ostatných cestujúcich z uzatvorenej zmluvy o zájazde, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak

c) počas celej doby prevádzkovania činnosti mať uzatvorenú zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku CK SILI TOURS je oprávnená neposkytnúť Cestujúcemu zájazd, resp. služby cestovného ruchu dohodnuté v zmluve o zájazde v prípade, ak Cestujúci riadne a včas neuhradil cenu za zájazd, resp. objednané služby cestovného poriadku v lehote uvedenej v zmluve o zájazde, resp. v súlade s týmito VZP

Čl. VII. Zmena zmluvy

Pred začatím zájazdu (čerpania služieb)

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že CK SILI TOURS je oprávnená pred začatím zájazdu (čerpania služieb) jednostranne zmeniť podmienky zmluvy o zájazde, ak ide o zmenu, ktorá je zanedbateľná a CK SILI TOURS bude informovať cestujúceho o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že za zanedbateľnú zmenu dojednaných podmienok zmluvy o zájazde sa v nevyhnutných a opodstatnených prípadoch považuje:

a) zmena miesta a ubytovacieho zariadenia za podmienky, že je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne na rovnakej (porovnateľnej) alebo vyššej kategórie,

b) zmena poradia navštívených miest,

c) zmena dopravy (t.j. zmena trasy ako aj zmena požitého dopravného prostriedku) z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov,

d) zmena miesta odchodu a príchodu za predpokladu, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, alebo ak je poskytnutá peňažná náhrada (preplatenie) cestovných nákladov z pôvodného miesta odchodu, resp. príchodu do nového miesta odchodu, resp. príchodu, a to vo výške cestovného uskutočňovaného verejnými prepravcami, ak z pôvodného miesta odchodu, resp. príchodu je možné sa dopraviť do nového miesta odchodu, resp. príchodu verejnou dopravou; ak z pôvodného miesta odchodu, resp. príchodu nie je možné sa dopraviť do nového miesta odchodu, resp. príchodu verejnou dopravou, tak ak je poskytnutá peňažná náhrada (preplatenie) cestovných nákladov vo výške vypočítanej ako náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

2. Ak je CK SILI TOURS pred začatím zájazdu nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) Zákona, alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) Zákona, alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu o viac ako osem percent, CK SILI TOURS navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde. CK SILI TOURS v takom prípade bezodkladne informuje cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o

a) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,

b) práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného

c) skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena b) neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne, a

d) cene náhradného zájazdu podľa odseku 4, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý. Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde a neprijme ponuku náhradného zájazdu je CK SILI TOURS povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde.

Počas zájazdu (čerpania služieb)

3. CK SILI TOURS je oprávnená vykonávať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK SILI TOURS nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť. V takom prípade je CK SILI TURS povinná:

a) zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni, resp. na vyššej úrovni, sú všetky ďalšie nároky cestujúceho vylúčené; alebo

b) vrátiť cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby; alebo

c) poskytnúť cestujúcemu zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradne plnenie.

4. CK SILI TOURS nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zapríčinených cestujúcim, treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, štrajkom a pod.).

5. Cestujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že pri službách, ktoré sa poskytujú najmä v zahraničí, resp. pri službách, ktorých súčasťou je aj ubytovanie, je prvý a posledný deň určený na prepravu a transfer, v dôsledku ktorej skutočnosti reklamácia z dôvodu skrátenia takejto služby, resp. skrátenia dĺžky pobytu sa bude považovať za neopodstatnenú.

6. CK SILI TOURS má popri cene zájazdu právo na úhradu ceny za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v zmluve o zájazde s cestujúcim, ktoré boli poskytnuté na vyžiadanie cestujúceho alebo so súhlasom cestujúceho. Cena týchto služieb nie je zahrnutá v cene zájazdu, ak zo zmluvy o zájazde nevyplýva niečo iné.

Čl. VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Cestujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde ak zároveň zaplatí CK SILI TOURS odstupné vo výške dohodnutej v tomto článku zmluvy. Pre prípad odstúpenia cestujúceho od Zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu sa zmluvné strany dohodli na odstupnom, ktorého výška zohľadňuje čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd Cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu.

2. Výška odstupného predstavuje:

2.1 V prípade 1 dňového zájazdu (výletu):

a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 25 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 50 dní a viac pred termínom začatia zájazdu,

b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 49 - 30 dní pred termínom začatia zájazdu,

c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 29 - 10 dní pred termínom začatia zájazdu,

d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 9 - 5 dní pred termínom začatia zájazdu,

e) vo výške 100 % ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 4 a menej dní pred termínom začatia zájazdu.

2.2 V prípade 2 a viac dňových zájazdov:

a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 25 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 60 dní a viac pred termínom začatia zájazdu,

b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 59 - 45 dní pred termínom začatia zájazdu,

c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 75 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 44 - 30 dní pred termínom začatia zájazdu,

d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 90 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 29 - 15 dní pred termínom začatia zájazdu,

e) vo výške 100 % ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 14 a menej dní pred termínom začatia zájazdu.

Vyššie uvedená výška odstupného platí pre 1 osobu bez rozdielu veku. V prípade, ak sa zmluva o zájazde týka viacerých Cestujúcich, pričom svoju účasť na zájazde zruší (od zmluvy o zájazde odstúpi) iba jeden, resp. iba niektorí z cestujúcich, v takom prípade je tento cestujúci (resp. sú títo cestujúci) povinný uhradiť v rámci odstupného aj zvýšené náklady na ubytovanie ostatných spolucestujúcich (napr. príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb). Pre určenie počtu dní pri výpočte odstupného sa započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. Do počtu dní sa nezapočítava deň nástupu na zájazd, resp. začiatok čerpania služieb.

3. Ak Cestujúci nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať objednané služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo čiastočne, nemá nárok na vrátenie ceny zájazdu, resp. alikvotnej časti za nečerpané služby, ktorú skutočnosť cestujúci berie na vedomie a bez akýchkoľvek výhrad s ňou súhlasí.

4. Pri zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta je Cestujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde. V prípade zájazdov, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde, je vylúčené právo Cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa tohto odseku.

5. CK SILI TOURS môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu Cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak:

a) počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a CK SILI TOURS odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej v Zmluve o zájazde, najneskôr však

- 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
- 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
- 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo

b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia CK SILI TOURS plniť zmluvu o zájazde a CK SILI TOURS oznámi Cestujúcemu odstúpenie od Zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.

6. Pri odstúpení od zmluvy o zájazde je CK SILI TOURS povinná vrátiť Cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijala na základe zmluvy o zájazde alebo v súvislosti s ňou bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde alebo odstúpenia CK SILI TOURS od Zmluvy o zájazde. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že CK SILI TOURS je oprávnená jednostranne započítať všetky svoje pohľadávky voči Cestujúcemu (napr. odstupné, náhrada škody a pod.) voči pohľadávke Cestujúceho na vrátenie zaplatených platieb, s čím Cestujúci bez akýchkoľvek výhrad súhlasí.

Čl. IX. Reklamačný poriadok, zodpovednosť za poskytovanie zájazdu

1. CK SILI TOURS zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie zmluvy o zájazde“). CK SILI TOURS nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si Cestujúci sám objedná u tretích osôb.

2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so Zmluvou o zájazde, zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré Cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, Cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK SILI TOURS alebo jej poverenému zástupcovi.

3. CK SILI TOURS je povinná v primeranej lehote určenej Cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so Zmluvou o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním Cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK SILI TOURS neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu.

4. Určenie lehoty Cestujúcim podľa odseku 3 tohto článku nie je potrebné, ak CK SILI TOURS oznámi Cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem Cestujúceho.

5. Ak CK SILI TOURS nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku, ponúkne Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat Cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa Zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť

a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo

b) nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

6. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté CK SILI TOURS podľa odseku 5 tohto článku, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v Zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu Cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, Cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku, a CK SILI TOURS poskytne Cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku.

7. Ak CK SILI TOURS nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku ani nezabezpečí Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 tohto článku, Cestujúci má právo

a) vykonať nápravu sám a požadovať od CK SILI TOURS náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,

b) odstúpiť od Zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.

8. CK SILI TOURS je povinná vyhotoviť v spolupráci s Cestujúcim písomný záznam a odovzdať Cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak:

a) nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 písm. a) tohto článku,

b) zabezpečí Cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 písm. b) tohto článku,

c) Cestujúci v súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,

d) Cestujúci podľa odseku 7 písm. a) tohto článku vykoná nápravu sám.

9. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa odseku 8 tohto článku.

10. Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. b), odseku 6 alebo odseku 7 tohto článku. Ak CK SILI TOURS nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil Cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia Zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo Cestujúceho požadovať náhradu škody.

11. Ak je súčasťou zájazdu aj preprava Cestujúceho, CK SILI TOURS v prípadoch podľa odseku 6 a odseku 7 písm. b) tohto článku, zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre Cestujúceho.

12. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat Cestujúceho podľa Zmluvy o zájazde, CK SILI TOURS zabezpečí potrebné ubytovanie, alebo uhradí náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného Cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat Cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.

13. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola CK SILI TOURS o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.

14. CK SILI TOURS sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.

15. Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať aj priamo cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra je povinná postúpiť doručený podnet CK SILI TOURS bezodkladne. Deň doručenia podnetu cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia CK SILI TOURS.

16. CK SILI TOURS je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za okolností uvedených v odseku 12 tohto článku, najmä poskytnutím:

a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,

b) pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému. Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, CK SILI TOURS je oprávnená požadovať od Cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré vznikli CK SILI TOURS poskytnutím pomoci Cestujúcemu.

Čl. X. Náhrada škody

1. CK SILI TOURS má právo na náhradu škody, ktorá jej bola spôsobená porušením povinností Cestujúceho vyplývajúcich zo Zmluvy o zájazde, týchto VZP, prípadne zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako škody, za ktorú Cestujúci podľa všeobecných občiansko-právnych predpisov zodpovedá.

2. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa čl. IX ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá CK SILI TOURS; náhradu škody poskytne CK SILI TOURS cestujúcemu bezodkladne.

3. CK SILI TOURS sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené:

a) cestujúcim,

b) treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo

c) neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

4. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK SILI TOURS. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK SILI TOURS.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody podľa tohto článku nesmie presiahnuť trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti.

6. Právo na náhradu škody podľa tohto článku, alebo na primeranú zľavu podľa článku IX nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada škody alebo primeraná zľava podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov odpočíta. Plnenie CK SILI TOURS bude znížené o plnenie podľa osobitných predpisov.

Čl. XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VZP platia pre všetky zájazdy a služby poskytované CK SILI TOURS s výnimkou prípadov, ak si CK SILI TOURS vopred písomne dohodne s Cestujúcim iný rozsah práv a povinnosti.

2. Spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami zo zmluvy o zájazde je možné riešiť alternatívne podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov (ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, príp. iné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR). Cestujúci môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

3. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v ponukových katalógoch, letákoch, cenníku a iných materiáloch CK SILI TOURS o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK SILI TOURS si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia Zmluvy o zájazde s Cestujúcim.

4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VZP sú:

a) Všeobecné informácie platné pre zájazdy organizované CK SILI TOURS, ktoré sú zverejnené na webovom sídle CK SILI TOURS.

b) Informácie poskytnuté individuálne cestujúcemu pred podpísaním zmluvy o zájazde zo strany CK SILI TOURS vo forme tzv. formulára štandardných informácií pre zmluvy o zájazdoch

5. Podpisom Zmluvy o zájazde cestujúci potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril Zmluvu o zájazde sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto VZP a dojednania v nich obsiahnuté bez výhrad akceptuje.

6. CK SILI TOURS postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. CK SILI TOURS spracúva osobné údaje, ktoré jej cestujúci poskytne v súvislosti s uzatvorením a plnením zmluvy o zájazde a poskytovaním objednaných služieb, ktorých spracúvanie je na daný účel nevyhnutné. Cestujúci vyhlasuje, že je splnomocnený na poskytnutie údajov o ďalších cestujúcich, v prospech ktorých uzatvára zmluvu. Cestujúci ďalej berie na vedomie, že osobné údaje môžu byť poskytnuté iným príjemcom, najmä zmluvným partnerom CK SILI TOURS za účelom zabezpečovania realizácie objednaných služieb a zároveň môžu byť poskytnuté v rámci cezhraničného toku do tretích krajín za predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou realizácie objednaných služieb CK SILI TOURS. Cestujúci potvrdzuje, že bol CK SILI TOURS informovaný o spracúvaní jeho osobných údajov podľa čl. 13 a 14 GDPR, tak ako je uvedené na webovej stránke www.silitours.com.

7. CK SILI TOURS prehlasuje, že si splnila svoje povinnosti ohľadne zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku.

8. Tieto VZP nadobúdajú platnosť dňa 01.02.2024.

V Dolných Obdokovciach, dňa 01.02.2024

Copyright © 2024 Sili Tours. Developed by TATRAN STUDIO.
cartcross